Vedtægter

Vedtægter for KULTURFABRIKKEN i Gedsted. Stiftet 22-2-22

1. Formål: 
- Omdanne den gamle Getama madrasfabrik, Carl Petersensgade 3, 9631 Gedsted, til Kulturfabrik   
- Bevare bygningen som den autentiske tidstypiske erhvervsbygning den er.   
- Benytte Kulturfabrikken, som et sted hvor der er skabende og udviklende aktiviteter indenfor kunst, kultur og kunsthåndværk for hele kommunen og omegn. Fleks koncerter, udstillinger, arbejdende værksteder m.m.   

2. Hjemsted: 
Gedsted, Vesthimmerlands Kommune

3. Medlemmer: 
Alle kan blive medlem. Dette gælder enkeltpersoner, andre foreninger og virksomheder der ønsker at bevare den gamle Getama Madrasfabrik i Gedsted.

4. Eksklusion: 
Medlemmer der modarbejder foreningens formål kan ekskluderes fra foreningen. Denne beslutning tages af et flertal i bestyrelsen der har myndighed til at foretage de eksklusioner, som de vurderer, er absolut nødvendige, gældende fra det tidspunkt beslutningen tages. Samtidig har det medlem, der bliver ekskluderet, ret til at få sin eksklusion drøftet på den næste generalforsamling, hvor alle medlemmer kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.

5. Kontingent: 
Medlemmer er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemmer der ikke har betalt kontingent, inden fastsat deadline den 31. januar, har ingen stemmeret på generalforsamlingen og bliver slettet af foreningen.

6. Generalforsamling: 
Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Generalforsamling holdes i februar måned. Indkaldelse mindst 4 uger før via e-mail. Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal, med mindre andet fremgår af vedtægterne 
  
Dagsorden 
1.    Valg af dirigent 
2.    Valg af referent 
3.    Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse 
4.    Godkendelse af regnskab og Fremlæggelse af budget. 
5.    Fastsættelse af kontingent 
6.    Valg af bestyrelse på 5 personer, 2 revisorer, 2 suppleanter mv. 
7.    Behandling af indkomne forslag 
8.    Eventuelt   Bestyrelsen består af 5 personer.

Bestyrelsen konstituer sig selv med følgende: 
Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 
Menigt medlem

Valgperioden er to år. Første år efter foreningens stiftelse og inden førstkommende valg, trækkes lod mellem de fem bestyrelsesmedlemmer, så der i lige og ulige år skiftevis er valgperioder med 2 og 3 medlemmer på valg.   Revisor og suppleanter vælges hvert år. Suppleanter har ret til at deltage og tale på bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen vil altid kunne indkalde til ekstraordinære generalforsamling. 50 % af medlemmerne kan kræve, at foreningen afholder en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde på medlemmernes vegne. Indkaldelse mindst 4 uger før via e-mail. I indkaldelsen skal det tydelig beskrives hvad der indkaldes til.

7. Økonomi: 
Regnskabsåret følger kalenderåret Kasseren fremlægger regnskabet efter godkendelse af de 2 revisorer. Revisorerne kan give anmærkning til regnskabet, hvis det er nødvendigt.

8. Tegningsregler: 
Kasserer kan på egen hånd betale udgifter op til 1.000 kr. Beløb derover skal godkendes af formand eller samlede bestyrelse.

9.  Vedtægtsændringer: 
Forslag til vedtægtsændring udsendes senest 4 uger før til medlemmerne. Ændringer vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer af de fremmødte på generalforsamlingen.

10. Opløsning af foreningen: 
Ved ønske om opløsning af foreningen, skal det vedtages ved 3/4 flertal på en enkelt generalforsamling. Nedlæggelse af foreningen skal desuden vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene eller begge kan være ekstraordinære generalforsamlinger. Hvis der er penge tilbage i foreningen ved opløsningen, så tilfalder det Gedsted Beboer og Erhvervsforening.